• 24-10-2018
  • 3554 Views

Đính chính lại một số thông tin của Catalog Paragon 2018

Kính gửi: Quý khách hàng,

Theo Bảng Giá Sản Phẩm LED 2018 công bố ngày 18/8/2018 của công ty Paragon, do sai sót trong khâu đánh máy nên một số thông tin trong bảng giá chưa chính xác.

Nay, công ty Paragon xin đính chính lại như sau:

STT THÔNG TIN CATALOG 2018 ĐÍNH CHÍNH TRANG
1 PSDH137L7 PSDH113L7 20
2 PALP004: 719.000 đồng­

PALP005: 815.000 đồng

PALP009: 655.000 đồng

PALP010: 735.000 đồng

PALP004: 815.000 đồng

PALP005: 719.000 đồng

PALP009: 735.000 đồng

PALP010: 655.000 đồng

33
3 PCFMM118L10

PCFMM218L20

PCFMM136L18

PCFMM236L36

PCFMM110L10

PCFMM210L20

PCFMM120L20

PCFMM220L40

 

35
4 PHLN10L = 580x75x74.5 PHLN10L  = 584x75x74.5 46
5 PHLN20L = 1234x75x74.5 PHLN20L  = 1184x75x74.5
6 PHLM10L = 580x50x75 PHLM10L  = 600x35x64.8
7 PHLM36L = 1180x50x75 PHLM20L = 1200x35x64.8
8 Hiệu suât đèn PHBFF: 130 Hiệu suât đèn PHBFF: 110 54
9 POLH10L
POLH20L
POLH30L
POLH50L
POLH80L
POLH1065
POLH2065
POLH3065
POLH5065
POLH8065
60
10 PFCB18L: 2.380.000

PFCB18L/RGB: 2.618.000

PFCB18L: 5.300.000

PFCB18L/RGB: 5.800.000

66
11 PRGM13/80    IP65 PRGM13/80    IP54 70
12 PLLBB12058L

PWLCC86017L IP65

PWLBB12058L IP65

PWLBB12058L

PWLCC86017L IP54

PWLBB12058L IP54

71
13 PWLRE27 PWLBE27 73
14 Kích thước
PPOK30L và PPOL30L
Đảo vị trí kích thước
PPOK30L và PPOL30L
cho nhau
76