Bệnh viện thuộc tỉnh Svay Rieng

Vị trí: Savay Rieng, Campuchia