Diamond Lotus Riverside

Vị trí: Q.8, HCM, Việt Nam