Nhà Máy Điện Khí Sơn Mỹ 2

Vị trí: Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tình Bình Thuận

Mặt hàng cung cấp: PLPB40L | PASA40L | BHY/X | PRDLL180L20 | PHBEE150L | POFA200L | PPOU60L | PSTP200L | PSTP100L | PEXF13SC-G2 | PEMD23SW | ESL100