Nhà máy FOXCONN – Quang Châu

Vị trí: Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang