Nhà máy FOXCON – Quang Châu

Vị trí: Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang