Nhà máy Longwell

Vị trí: 19 ĐT769, Bầu Hàm 2, Thống Nhất, Đồng Nai