Nhà máy Nhiệt Điện Quảng Trạch 1

Vị trí: Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

Mặt hàng cung cấp: PRFB236L36 | PFLI20LT8 | PRFB436L72 | PFLI20LT8 | PRFJ236L36 | PRFJ436L72 | PRFF236L36 | PFLI20LT8 | PAPJ60 | PIFH236L36 | PFLI20LT8/APJ60 | BPY2x36 | PRDKK150L18 | BCD 200/G | PHBEE150L | PHLN240L | POFA150L | BZD 130-60 | PSTN200L | LM-BLZD