Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và 2

Vị trí: Bình Thuận, Việt Nam