Nhà máy Vĩnh Phước

Vị trí: CÁI TÀU HẠ - ĐỒNG THÁP