Rorze Robotech

Vị trí: KCN Normura Hải Phòng

Mặt hàng cung cấp: PHBFF150L | PIFE236L36 | PIFA2236L36 | PIFA136L18 | PRFJ336L54 | PIFJ236L36 | PIFI236L36 | PIFI136L18 | COFB100L | PSTN120L | PIFS236L36