Trung tâm hành chính Bình Dương

Vị trí: Bình Dương, Việt Nam