Trường âm nhạc Soul Academy

Vị trí: 214-216, Pasteur, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh