Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT)

Vị trí: Cát Lái, Quận 2