Trường Đinh Thiện Lý 2 – Lawrence Sting school

Vị trí: 80 Nguyễn Đức Cảnh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh